Contactgegevens:
Van Heemstraweg 59
6641 AB Beuningen
Tel. 024 - 6841808

Toegang vanaf 18 jaar

Algemene Huisregels Azzurra - General house rules azzurra

• Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.
• Handdoeken en condooms na gebruik netjes en opgeruimd achter te laten.
• Eigen drank- en voedsel mag niet genuttigd worden.
• Prostitutie is niet toegestaan.
• Azzurra behoudt zich het recht voor om mensen de toegang te weigeren.
• Wij adviseren onze gasten om bij seksueel contact met een onbekende, altijd een condoom te gebruiken.
• Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar de relaxruimtes.
• Het gebruik van mobiele telefoons is ten strengste verboden!
• Parkeren en garderobe is geheel voor eigen risico.
• Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de inkom of in de zaak.
• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
• Het gebruik of verhandelen van harddrugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs zal de politie hiervan op de hoogte worden gesteld. Uiteraard zullen desbetreffende personen voortaan de toegang tot onze club worden ontzegd.

Bij niet naleving van bovenstaande huisregels wordt u uit onze zaak verwijderd, en zal u eventueel de verdere toegang tot onze zaak ontzegd worden!

 

• Visitors must be at least 18 years old. Visitors who refuse to show their ID will be refused entry.
• Leave towels and condoms neat and tidy after use.
• Own drinks and food may not be consumed.
• Prostitution is not allowed.
• Azzurra reserves the right to refuse people entry.
• We advise our guests to always use a condom during sexual contact with a stranger.
• It is not allowed to bring glassware into the relaxation areas.
• The use of mobile phones is strictly prohibited!
• Parking and cloakroom is entirely at your own risk.
• Our guests are not allowed to act aggressively or in a nuisance at the entrance or in the business.
• Visitors who are visibly under the influence of alcohol or drugs will be refused entry.
• The use or trade of hard drugs is strictly prohibited. The police will be informed if drug trafficking or use is detected. Of course, the persons concerned will be denied access to our club from now on.

If you do not comply with the above house rules, you will be removed from our business, and you will possibly be denied further access to our business!

 

 

X